• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ระเบียบข้อบังคับ

หมวดที่ 1 ความทั่วไป
ข้อที่ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจั แห่งประเทศไทย เรียกเป็นภาษาอังกฤษ Orthodontic Society and Research of Thailand
ข้อที่ 2. เครื่องหมายของสมาคมเป็นลักษณะเป็นรูปโค้งระฆังคว่ำ มีลวดดัดฟัน อยู่ด้านใน
ข้อที่ 3. สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ 460/1-2 จุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ซอย 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10360
ข้อที่ 4.

4.1 วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ เผ่ยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ปฎิบัติการ การรียนการสอนและการวิจัยในสาขาทันตกรรมจัดฟัน

4.2 จัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ

4.3 ทันตกรรมจัดฟันเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือและ แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านทักษะของสมาชิกสมาคม หรือจากสมาคมอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ

4.4 ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม เสริมสร้างความสามัคคี และวิทยฐานะของสมาชิก

4.5 กิจกรรมของสมาคมไม่เกี่ยวกับการเมือง

หมวดที่ 2 สมาชิก
ข้อที่ 5. สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภทคือ
5.1 สมาชิกสามัญ

5.1.1   ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรองหรือ ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่สมาคมจัดฟันและการวิจัยรับรอง

5.1.2  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะ กรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

5.2 สมาชิกสมทบได้แก่ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟัน และมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้
ข้อที่ 6. สมาชิกจะประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6.3 ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ

6.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของ ศาลจนถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อที่ 7. ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

7.1 สมาชิกสามัญค่าบำรุงสมาคมประจำปี ๆละ 500 บาท

7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

7.3 สมาชิกตลอดชีพ สมาชิกสามัญสามารถเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพ ได้โดยชำระค่าบำรุงสมาชิกเป็นจำนวน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน) หรือสมาชิกสามัญเป็นสมาชิกประจำปีติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท

ข้อที่ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็น สมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการโดยมีสมาชิก สามัญรับรองอย่างน้อย 1 คนและให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันเพื่อให้สมาชิกอื่นของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบกำหนด ประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและ หนังสือคัดค้าน(ถ้ามี)เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิก ของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อที่ 9. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการและสมาชิกภาพของผู้สมัครให้นับจาก วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้มสมัคร ไม่ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ใหัถื่อว่าการสมัครคราว นั้นเป็นอันยกเลิก