• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครสมาชิก

คุณสมบัติสมาชิก

สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมฯ

คือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาใน หลักสูตรทางทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของ หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรองหรือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทาง ทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่สมาคมจัดฟันและการวิจัยรับรอง สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

สมาชิกสมทบตลอดชีพ สมาคมฯ

ได้แก่ ทันตแพทย์ที่มีความสนใจใน วิชาทันตกรรมจัดฟันและมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

  • กรอกใบสมัคร คุณวุฒิ พร้อมผู้รับรอง และรูปถ่าย ส่งมาที่สมาคม (ยังไม่ต้องโอนเงิน)
  • สมาชิกภาพ จะสมบูรณ์หลังส่งใบสมัครและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมแล้ว อาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
  • ผู้สมัครจะได้รับแจ้งให้โอนเงิน หลังจากที่ประชุมอนุมัติแล้ว
  • สถานภาพสมาชิกนั้นจึงสามารถนำไปใช้สิทธิ์ประชุมในราคาสมาขิกได้
  • กรณีสมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่ออนุมัติ ไม่สามารถลงทะเบียนประชุมวิชาการในราคาสมาชิกได้ จึงควรสมัครล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน หากต้องการใช้สิทธิ์ค่าลงทะเบียนในราคาสมาชิกในการประชุมครั้งนั้นๆ
  • สมาชิกจะได้รับวารสารสมาคม ปีละ 2 ครั้ง
  • สมาชิกสามารถใช้ห้องสมุดของสมาคมซึ่งมีแหล่งความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันมากมาย
  • สมาชิกจะได้รับ user name และ password เพื่อ consult case กับอาจารย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกด้วยกัน
"ท่านสามารถสมัครและชำระเงินค่าสมาชิก 3,000 บาท ด้วยตนเองที่เค้าน์เตอร์ลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562 นี้"