• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ประวัติผู้ก่อตั้ง

image

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วัฒนะ มธุราสัย

ท.บ. ,M.D.S.,F.I.C.D,F.A.C.D.


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ :นาย วัฒนะ นามสกุล มธุราสัย

วัน เดือน ปี เกิด : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 อายุ 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

สถานที่เกิด : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ที่อยู่ปัจจุบัน : 20/1 ราชวิถี 24 ดุสิต จิตรลดา กทม. 10300

โทรศัพท์ : 02-241-5484 ,02- 24113729 (01 )3092366

สถานทีทำงาน : ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันสยาม

โทรศัพท์ : 02-6584401-4

สถานภาพ : สมรส

คู่สมรส : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สายใจ มธุราสัย

บุตร- ธิดา : 2 คน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา และประเทศ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2508 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • Cetificate in Orthodontics 2517 University of Pittsburgh U.S.A
 • Master of Dental Science 2517 University of Pittsburgh U.S.A
 • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) 2540 ทันตแพทยสภา

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 10
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พ.ศ.2527-พ.ศ.2534
 • เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2524-พ.ศ.2530
 • หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2523-พ.ศ.2527
 • กรรมการและเลขานุการพิจารณาคุณสมบัติทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527-พ.ศ.2534
 • อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538-ปัจจุบัน 7 ประธานชมรมทันตถรรมจัดฟันคนที่ 2 (พ.ศ.2527-2529)
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาทันตแพทยศาตร์ ของ ก.พ. พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน
 • ผู้ว่าการ ภาคที่ 23 ( เอเชียใต้) วิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ
 • Scientiflc committee, vi International Symposium on Dentofacial Developmental and Function, September 19-21 , 1996, Athens, Greece
 • ประธานหน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาราณียกร ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. (พ.ศ. 2540- 2541)
 • อนุกรรมการสอบอนุมัติบัตร / วุฒิบัตร ของทันตแพทยสภา
 • ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ( visiting professor) ณ The Royal Dental College Aarhus,Denmark. ปี 1999

ผลงานทางวิซาการ

การบรรยาย

 • วัฒนะ มธุราสัย ,2519 " ความสัมพันธ์ของขากรรไกรบน และกะโหลกศีรษะส่วนหน้าในหญิงไทย อายุ 11-25 ปี จากมุม ANB" เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ทันตกรรมจัดฟันนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 10-12 พฤศจิกายน 2519
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2538 "Spurt of Growth Studied in Thai by Hand wrist Film" เสนอ ผลงานในการประชุมวิชาการ European Begg Society ครั้งที่ 12 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม 31 พฤษภาคม - 4 มิฤนายน 2528
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2532 'Archial Anylysis as Applied to Thai Soft Tissue Profiles ่ ' เสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยทันตแพทย์นานาชาติภาคพึ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 ณ เมือง พัทยา ประเทศไทย
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2534 "Skeletal Maturation in Thais Studied by Hand Wrist Film ' เสนอผลงานในการประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟันภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 25-27 กันยายน 2534
 • วัฒนะ มธุราสัย ,2537 "Maxillary Growth Following Presurgical OrthodonticTreatment in UCLP Infant " เสนอผลงานในการประชุมวิซาการ American Cleft Plate-Craniofacial Association ครั้งที่ 51 ณ เมืองโตรันโต ประเทศคานาดา 16-21 พฤษภาคม 2537 6. วัฒนะ มธุราสัย และ สมรตรี วิถีพร ,2540, "Hemifacial Microsomia" เสนอผลงานในการ ประชุมวิชาการ VII th, lntenational Symposium on Dentofacial Development and Funcion Jerusalem Israel 15-18 พฤศจิกายน 2541

เอกสารทางวิชาการ

 • ผลิตตำรา " การเคลื่อนฟันเฉพาะตำแหน่ง" พิมพ์ครั้งที่ I บริษัทเยียร์บุคพับลิซเซอร์ จำกัดกรุงเทพมหานคร , 2530.
 • เอกสารทางวิชาการ " Roentgenographic cephalometry" จัดพิมพ์โดย Acadia การพิมพ์กรุงเทพมหานคร , 2521.
 • เอกสารทางวิชาการ "แนะนำเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟัน" จัดพิมพ์โดยทันตแพทยสมาคม แห่ง ประเทศไทยฯ. 2519.
 • เอกสารทางวิชาการ " ทำอย่างไรจะช่วยให้เด็กของท่านมีฟันแข็งแรง" จัดพิมพ์โดยฝายเผยแพร่วิชาการสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. 2521

งานวิจัย

 • วัฒนะ มธุราสัย ,2518 สัดส่วนใบหน้าเด็กไทยอายุ 12 ปี วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยฯ. 25 หน้า 31-39 จำนวน 9 หน้า
 • วัฒนะมธุราสัย 2520" เครื่องมือบังคับฟันให้คงสภาพหลังการจัดฟัน"วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. 27 หน้า 145-156 จำนวน 12 หน้า
 • วัฒนะ มธุราสัย "ความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและกะโหลกศรีษะส่วนหน้าในหญิงไทย อายุ 11-25 ปี จากมุม ANB ่" เสนอผลงานในการประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟันนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 10-12 พฤศจิกายน 2519
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2533, " ความต้องการทางทันตกรรมจัดฟันในเด็กไทยกลุ่มหนึ่ง" วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13: 47-53 รวม 7 หน้า
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2534 " การแก้ไขฟันสบลึก "วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. 41: 1-9 รวม 9 หน้า
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2528,1 " ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กระดูกกับการเจริญเติบโตของกระดูกมือในเด็กอายุ 8-16 ปี " วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 หน้า 25-40 รวม 16 หน้า
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2530 " ปัญหาทางทันตกรรมจัดฟันในเด็กไทยชาวชลบุรีกลุ่มหนึ่ง" วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. 37: 27-41 รวม 15 หน้า
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2533 " การแก้ไขโครงสร้างใบหน้าผิดปกติประเภทที่ 3 ด้วยวิธีการทางทันตกรรมจัดฟัน" วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ , 40:117-128 รวม 12 หน้า
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2533 " ลักษณะของขากรรไกรบนภายหลังการบำบัดรักษาด้วยเครื่องมือ โปรแทรคชั่นเฮดเกียร์ ในผู้ป่วยซึ่งมีใบหน้าผิดปกติ ประเภทที่ 3"' วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแเห่งประเทศไทยฯ. 40: 148-156, รวม 9 หน้า
 • วัฒนะ มธุราสัย , 2533 " การวิเคราะห์อาร์เคี่ยลกับรูปหน้าด้านข้างคนไทย" วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสาร 13 : 7-16, รวม 10 หน้า
 • วัฒนะ มธุราสัย และสมรตรี วิถีพร " A Comparative Study on Skeletal and Facial Profiles of Class II Division I Patients Following Orthodontic Treatment with Cervical Headgear and Segmented Arch Technique" ทุนอุดหนุน การวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2538

สมาชิก

 • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 • สมาชิกสมาคมนิสิตเก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาซิกชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทยฯ
 • สมาชิกนักวิจัยแห่งชาติ รหัสประจำตัว 39-20-0041
 • สมาชิกทันตแพทยสภา
 • Regent Region 23 lCD
 • Fellow of lntemational College of Dentists
 • Fellow of American College of Dentists
 • The Royal Bangkok Sports Club
 • Life Member of the Royal Thai Air Classic Association