• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

รายชื่อสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภทคือ

สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมฯ

คือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของ หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรองหรือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทาง ทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่สมาคมจัดฟันและการวิจัยรับรอง

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

ดูรายชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพ

สมาชิกสมทบตลอดชีพ สมาคมฯ

ได้แก่ทันตแพทย์ ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟันและมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

รายชื่อสมาชิกสมทบจะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของทางสมาคมในการแจ้งข่าวสาร และ รับวารสารทางสมาคม ที่จัดพิมพ์ปีนั้นๆ

Last Updated (Tuesday, 09 February 2021 01:40)