• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

คณะกรรมการ

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล นายกสมาคมฯ
ทันตแพทย์ สุภัทร รสิกวรรณ อุปนายกคนที่ 1
ทันตแพทย์ เรวัตร แก้วสุกใส อุปนายกคนที่ 2
ทันตแพทย์หญิง จินตนา การุณธนกุล เหรัญญิก
ทันตแพทย์หญิง นุจนาถ คุณานพรัตน์ นายทะเบียน
ทันตแพทย์ วัลลภ สุวรรณมโน ประชาสัมพันธ์
ทันตแพทย์ สรพล ฉัตรตะวัน วิชาการ
ทันตแพทย์ วิวัฒน์ เกษตรเสริมวิริยะ สาราณียกร
ทันตแพทย์หญิง ศุภวรรณ เตชัสวรารักษ์ ปฏิคม
ทันตแพทย์ เจษฎา จินตนาวัน กรรมการกลางและเลขานุการ
ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ วัฒนะ มธุราสัย ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ วินัย ศิริจิตร ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง สมรตรี วิถีพร ที่ปรึกษา
พลเรือตรี ทันตแพทย์ จตุพร พุกกะเวส ที่ปรึกษา
ทันตแพทย์ ปริญญา ทั้งสุข กรรมการกลาง
ทันตแพทย์หญิง กิรณา ศิริเยี่ยม กรรมการกลาง
ทันตแพทย์หญิง วรรณกาญจน์ สิริบุญพณิช กรรมการกลาง
ทันตแพทย์ ทรงภัทร คำนึงสิทธิ กรรมการกลาง
ทันตแพทย์หญิง ประชุมพร ช้างบุญชู กรรมการกลาง