Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • Can't create directory: images/thumbnails/remote
  • JFolder::create: Could not create directory
Notice
  • Change the permission for all the folders to 777

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับของ....
สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย


หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อที่ 1.



ข้อที่ 2.


ข้อที่ 3.


ข้อที่ 4













4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจั แห่งประเทศไทย
เรียกเป็นภาษาอังกฤษ Orthodontic Society and Research of Thailand

เครื่องหมายของสมาคมเป็นลักษณะเป็นรูปโค้งระฆังคว่ำ มีลวดดัดฟัน
อยู่ด้านใน

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ 460/1-2 จุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ซอย 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10360

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
เผ่ยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ปฎิบัติการ การรียนการสอนและการวิจัย
ในสาขาทันตกรรมจัดฟัน
จัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ
ทันตกรรมจัดฟัน
เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือและ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านทักษะของสมาชิกสมาคม
หรื่อจากสมาคมอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ
ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม เสริมสร้างความสามัคคี และวิทยฐานะของสมาชิก
กิจกรรมของสมาคมไม่เกี่ยวกับการเมือง

หมวดที่ 2 สมาชิก

ข้อที่ 5.















ข้อที่ 6.









ข้อที่ 7.










ข้อที่ 8.









ข้อที่ 9.


5.1.










5.2.




6.1.
6.2.
6.3.
6.4.






7.1.


7.2.

7.3.

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภทคือ
สมาชิกสามัญ

5.1.1 ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรองหรือ
ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่สมาคมจัดฟันและการวิจัยรับรอง

5.1.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะ
กรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

สมาชิกสมทบได้แก่ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟัน
และมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและคณะกรรมการ
มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

สมาชิกจะประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ
ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของ
ศาลจนถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
สมาชิกสามัญ
ค่าบำรุงสมาคมประจำปี ๆละ  500      บาท

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สมาชิกตลอดชีพ
สมาชิกสามัญสามารถเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพ ได้โดยชำระค่าบำรุงสมาชิกเป็นจำนวน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน) หรือสมาชิกสามัญเป็นสมาชิกประจำปีติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการโดยมีสมาชิก สามัญรับรองอย่างน้อย 1 คนและให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันเพื่อให้สมาชิกอื่นของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบกำหนด
ประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและ หนังสือคัดค้าน(ถ้ามี)เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด
ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการและสมาชิกภาพของผู้สมัครให้นับจาก
วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ถ้าผู้มสมัคร ไม่ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด
ก็ใหัถื่อว่าการสมัครคราว นั้นเป็นอันยกเลิก